Opis specjalizacji

Specjalizacja Psychologia Organizacji i Pracy ma za cel przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania różnego rodzaju organizacji, ich relacji z otoczeniem i problemów związanymi z zarządzaniem ludźmi oraz wyposażenie studentów w różnorodne umiejętności niezbędne do funkcjonowania w roli psychologa organizacji i pracy.

Od roku akademickiego 2019/20 zaczął obowiązywać nowy program specjalizacji. Informacje dla osób, rozliczających specjalizację wg. wcześniej obowiązującego programu zawarte są w zakładce „Poprzedni program”

Program specjalizacjiSiatka zajęć 2020/21Egzamin czyli ocena końcowa ze specjalizacjiPoprzedni programKierownik specjalizacji

Specjalizacja wymaga od studentów zaliczenia 48 ECTS. Z tego 30 ECTS jest realizowane przez zajęcia obowiązkowe w trakcie IV roku studiów, a pozostałe 18 ECTS przez warsztaty o różnej tematyce do wyboru, opierające się na wcześniejszej wiedzy, realizowane w trakcie V roku studiów.

1 semestr Specjalizacji (semestr zimowy IV roku studiów):

Na program składają się trzy wykłady obowiązkowe (wspólne ze specjalizacją Wspierania Rozwoju Osobowości). Każdy wykład trwa 30 godzin, a jego zaliczenie daje 3 ECTS.

  1. Organizacje w otoczeniu: wykład poświęcony ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu różnego rodzaju organizacji, strategii działań i rozwoju, ich relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym, formalnej strukturze organizacyjnej i jej związku z działaniem i możliwościami rozwoju, zadaniom działów HR i historii kształtowania się filozofii zarządzania ludźmi (Kod USOS 2500-PL-PS-SP3/9-O1)
  2. Ludzie w organizacjach: wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy (Kod USOS 2500-PL-PS-SP3/9-O2)
  3. Praca z grupą: wykład ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw nieterapeutycznej pracy psychologicznej z grupami. Omawiane będą formy nieterapeutycznej pracy z grupami, proces grupowy, metody pracy z grupą, formułowanie celów pracy grupy (w tym szkoleniowych), rola trenera oraz etyka pracy trenera (Kod USOS 2500-PL-PS-SP3/9-O3)

Dodatkowo studenci mają obowiązek zaliczenia dwóch ćwiczeń. Każde z nich trwa 30 godzin, a jego zaliczenie daje 3 ECTS. Na ćwiczenia obowiązkowe przyjmowani są wyłącznie studenci specjalizacji POiP.

  1. Równowaga ról życiowych: aspekty psychologiczne i społeczne: poświęcone współczesnym definicjom WLB (work-life balance – WLB), czynnikom kształtującym przenikanie sfery rodzinnej i zawodowej oraz działaniom wspomagającym uzyskiwanie równowagi, które są kluczowe w budowaniu zdrowego i przyjaznego środowiska pracy (Kod USOS 2500-PL-PS-SP3-O1)
  2. Elementy prawa pracy: służą zapoznaniu z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż dla wielu absolwentów specjalizacji praktyczna znajomość tych zagadnień będzie nieodzownym elementem przyszłej pracy zawodowej (Kod USOS 2500-PL-PS-SP3-O2)

2 semestr Specjalizacji (semestr letni IV roku studiów):

Na program składają się trzy wykłady obowiązkowe (wspólne ze specjalizacją Wspierania Rozwoju Osobowości) oraz dwa ćwiczenia obowiązkowe (wyłącznie dla specjalizacji POiP). Każdy wykład trwa 30 godzin, a jego zaliczenie daje 3 ECTS. Towarzyszące wykładom ćwiczenia trwają 30 godzin każde, a zaliczenie każdego z nich daje 3 ECTS. Na ćwiczenia obowiązkowe przyjmowani są wyłącznie studenci specjalizacji POiP.

  1. Diagnoza w organizacji (wykład + ćwiczenia): W formie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej przedstawione zostanie podejście „Evidence – based practice” i jego zastosowanie do problemów diagnozy w organizacji (indywidualnej i grupowej). Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.). W ramach ćwiczeń różne metody i sytuacje diagnozy będą pokazywane w kontekście praktycznym (Kody USOS: wykład 2500-PL-PS-SP3/9-O4, ćwiczenia 2500-PL-PS-SP3-O4)
  2. Wewnętrzne procesy w organizacji (wykład + ćwiczenia): zajęcia poświęcone będą problemom komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i grupowej oraz podejmowaniu decyzji, a także konfliktom: zapobieganiu nim i ich rozwiązywaniu. W trakcie wykładu przedstawione zostaną różne podejścia teoretyczne i wynikające z nich zastosowania praktyczne, które będą bardziej szczegółowo opracowywane od strony praktycznej w ramach ćwiczeń (Kody USOS: wykład 2500-PL-PS-SP3/9-O5, ćwiczenia 2500-PL-PS-SP3-O5)
  3. Człowiek w procesie rozwoju (wykład): wykład poświęcony szeroko rozumianym mechanizmom psychologicznym wspierającym rozwój osobowości człowieka dorosłego, w tym rozwój zawodowy, np. uczeniu się człowieka dorosłego, samoregulacji i samoocenie, regulacji emocji, motywacji, kształtowaniu celów, dobrostanowi, rozwojowi ja i tożsamości (Kod USOS: 2500-PL-PS-SP3/9-O6)

3 i 4 semestr Specjalizacji (semestr zimowy i letni V roku studiów):

W trakcie drugiego roku specjalizacji studenci będą realizować zajęcia nieobowiązkowe, minimum sześć kursów, każdy 3 ECTS. Oferowane będą warsztaty i ćwiczenia mające charakter pogłębienia problematyki, która wcześniej prezentowana była na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowych. Zajęcia będą opierać się na wiedzy zdobytej w trakcie poprzedniego roku studiów. W formule każdych zajęć znajdować się będzie obowiązkowy projekt badawczy w małych zespołach (lub inna analogiczne forma pracy praktycznej, np. studium przypadku). Projekty badawcze lub aplikacyjne prowadzone będą na zasadzie „evidence based practice”, co oznacza, że projekt musi opierać się na konkretnej wiedzy z literatury, zastosowanej do konkretnego zadania aplikacyjnego. Na kursy dla V roku przyjmowani są wyłącznie studenci specjalizacji POiP.

SEMESTR ZIMOWY 2020/21

żółte tło – zajęcia dla roku IV
niebieskie tło – zajęcia dla roku V

siatka 20 21 zima

SEMESTR LETNI 2020/21

żółte tło – zajęcia dla roku IV
niebieskie tło – zajęcia dla roku V

 

Ocena końcowa ze specjalizacji, która wpisywana jest do końcowego protokołu egzaminacyjnego, wyliczana jest jako średnia ważona z ocen uzyskanych za poszczególne rodzaje zajęć.

Waga dla ocen z wykładów obligatoryjnych wynosi 0,066

Waga dla ocen z ćwiczeń obligatoryjnych wynosi 0,088

Waga dla ocen z ćwiczeń do wyboru wynosi 0,042 (w przypadku zaliczenia większej liczby ćwiczeń do wyboru niż obowiązkowe 6, wybierane są te z najwyższymi ocenami)

Program specjalizacji obejmuje wykłady obowiązkowe oraz kursy do wyboru.

Pięć wykładów obowiązkowych, które trzeba zaliczyć, aby ukończyć specjalizację. Końcowa ocena egzaminacyjna ze specjalizacji jest średnią ocen uzyskanych jako zaliczenia tych pięciu wykładów.
1. Historia i otoczenie psychologii organizacji 2500-SP303-21
2. Zarządzanie personelem 2500-SP303-15
3. Rekrutacja i selekcja 2500-SP303-17
4. Motywacja i motywowanie pracowników 2500-SP303-16
5. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach 2500-SP303-19

Pozostałe kursy specjalizacyjne można wybierać dowolnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Osoby kończące specjalizację w roku 2019/20 powinny wybierać kursy o kodach zaczynających się od 2500-SP303-

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest zaliczenie co najmniej 360 godzin zajęć z „koszyka” zajęć specjalizacyjnych (2500-SP303-XX), w tym obowiązkowo 150 godzin zajęć w ramach pięciu obowiązkowych wykładów oraz co najmniej 210 godzin zajęć spośród pozostałych, nieobowiązkowych kursów specjalizacyjnych.

Ukończenie specjalizacji oznacza wpisanie do osobnego protokołu egzaminacyjnego końcowej oceny ze specjalizacji. Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z zaliczenia wykładów obowiązkowych.

Studenci samodzielnie wpisują się na protokół egzaminacyjny w ramach specjalnej tury rejestracji. Jest ona otwierana pod koniec każdego roku akademickiego. Rejestrować się powinny jedynie takie osoby, które spełniają warunki zaliczenia i mogą mieć wystawioną ocenę. Osoby, które się zarejestrują, a nie uzyskają rozliczenia specjalizacji ryzykują uzyskanie na protokole oceny niedostatecznej.

Procedura uzyskiwania oceny końcowej
Aby otrzymać zaliczenie specjalizacji należy przygotować wypełniony formularz (poniżej) oraz podpisać go. Do formularza należy dołączyć wydrukowaną z USOSweb kartę przebiegu studiów z odręcznie zaznaczonymi przedmiotami, które zostały wpisane na formularzu.
Z przygotowanymi dokumentami należy zgłosić się na dyżur kierownika specjalizacji.
Ocena końcowa jest wyliczana w obecności studenta i wpisywana do protokołu.
Osoby, które wcześniej nie zarejestrowały się, a więc ich nazwiska nie ma na protokole nie będą rozliczane.

UWAGA: ze względu na sytuację epidemiczną wypełniony formularz oraz kartę przebiegu studiów wraz z zaznaczeniem należy przesłać na joanna@psych.uw.edu.pl
W tytule maila proszę wpisać: rozliczenie specjalizacji 2019/20

Formularz rozliczenia specjalizacji
(prosimy wypełniać w edytorze tekstów, a następnie wydrukować i podpisać):

Formularz_Rozliczenia_Specjalizacji

Kierownikiem specjalizacji jest dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska.
nr tel. (+48) 22 55 49 816
e-mail: joanna@psych.uw.edu.pl
pokój nr 320