Opis specjalizacji

Specjalizacja Psychologia organizacji i pracy ma za cel przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania różnego rodzaju organizacji, ich relacji z otoczeniem i problemów związanymi z zarządzaniem ludźmi, wyposażenie studentów w różnorodne umiejętności niezbędne do funkcjonowania w roli psychologa organizacji i pracy.

ProgramWarunki przyjęciaWarunki ukończeniaKierownik specjalizacji

Program specjalizacji obejmuje wykłady obowiązkowe oraz kursy do wyboru.

Pięć wykładów obowiązkowych trzeba zaliczyć, aby ukończyć specjalizację. Końcowa ocena egzaminacyjna ze specjalizacji jest średnią ocen uzyskanych jako zaliczenia tych pięciu wykładów. Wykłady te obejmują podstawowe obszary wiedzy niezbędnej psychologowi organizacji i pracy.
Osobom, które chcą ukończyć specjalizację polecamy zapisywanie się i uczęszczanie na wykłady obowiązkowe w kolejności podanej poniżej:

semestr zimowy IV roku studiów:
1. Historia i otoczenie psychologii organizacji 2500-SP303-21 (prowadzi dr Rafał Stefański)
2. Zarządzanie personelem 2500-SP303-15 (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)

semestr letni IV roku studiów:
3. Rekrutacja i selekcja 2500-SP303-17 (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)
4. Motywacja i motywowanie pracowników 2500-SP303-16 (prowadzi mgr Agnieszka Kalbarczyk)
5. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach 2500-SP303-19 (prowadzi dr Rafał Stefański)

Pozostałe kursy specjalizacyjne można wybierać dowolnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi.

W roku akademickim 2018/19 prowadzone będą następujące kursy:

semestr zimowy:

SP303-15 Zarządzanie personelem (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)
SP303-21 Historia i otoczenie psychologii organizacji (prowadzi dr Rafał Stefański)
SP303-04 Współczesne problemy bezrobocia (prowadzi mgr Agnieszka Kalbarczyk)
SP303-18 Kultura organizacji (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)
SP303-24 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników (prowadzi dr Zuzanna Toeplitz)
SP303-25 Zastosowanie ACDC w ZZL (prowadzi dr Dorota Rutkowska)
SP303-36 Coaching w organizacji (prowadzi dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik)
SP303-38 Aktualne tematy badań psychologii organizacji i pracy (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)
SP303-42 Elastyczna praca – elastyczny pracownik (prowadzi mgr Agnieszka Kalbarczyk)
SP303-43 Negocjacje i mediacja (prowadzi dr Rafał Stefański)
SP303-46 Równowaga praca-dom (prowadzi mgr Nina Andersz)

UWAGA: kursy przeniesione na semestr letni:
SP303-22 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (prowadzi mgr Anna Szewczyk)
SP303-26 Ocenianie pracowników (prowadzi dr Irena Zinserling)

semestr letni:

SP303-17 Rekrutacja i selekcja (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)
SP303-16 Motywacja i motywowanie pracowników (prowadzi mgr Agnieszka Kalbarczyk)
SP303-19 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach (prowadzi dr Rafał Stefański)
SP303-05 Metody pracy psychologicznej z osobą bezrobotną (prowadzi mgr Agnieszka Kalbarczyk)
SP303-22 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (prowadzi mgr Anna Szewczyk)
SP303-24 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników (prowadzi dr Zuzanna Toeplitz)
SP303-26 Ocenianie pracowników (prowadzi dr Irena Zinserling)
SP303-41 Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych (prowadzi dr hab. Adam Tarnowski)
SP303-44 Kierowanie i przywództwo (prowadzi dr Rafał Stefański)
SP303-45 Zespoły i praca zespołowa (prowadzi dr Rafał Stefański)
SP303-47 Satysfakcja i zaangażowanie (prowadzi dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska)

Aby ułatwić Państwu zapisy na zajęcia, postaraliśmy się aby ich terminy nie kolidowały ze sobą (w miarę możliwości). W poniższym pliku znajduje się siatka zajęć na oba semestry.

Specjalizacja 303 plan 2018-19 OGLO

 

Psychologia organizacji i pracy jest specjalizacją otwartą, co oznacza, że nie prowadzimy na nią ani naboru, ani zapisów.
Osoby, które pragną ukończyć specjalizację mają obowiązek zapisać się i ukończyć odpowiednią liczbę zajęć, zgodnie z opisem w zakładce „Program”.
Bardzo prosimy korzystać z jak najwcześniejszych tur zapisów, gdyż zajęcia, które nie zgromadzą odpowiedniej liczby chętnych mogą zostać zamknięte.

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest zaliczenie co najmniej 360 godzin zajęć z „koszyka” zajęć specjalizacyjnych (2500-SP303-XX), w tym obowiązkowo 150 godzin zajęć w ramach pięciu obowiązkowych wykładów oraz co najmniej 210 godzin zajęć spośród pozostałych, nieobowiązkowych kursów specjalizacyjnych.

Ukończenie specjalizacji oznacza wpisanie do osobnego protokołu egzaminacyjnego końcowej oceny ze specjalizacji. Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z zaliczenia wykładów obowiązkowych.

Studenci samodzielnie wpisują się na protokół egzaminacyjny w ramach specjalnej tury rejestracji. Jest ona otwierana pod koniec każdego roku akademickiego. Rejestrować się powinny jedynie takie osoby, które spełniają warunki zaliczenia i mogą mieć wystawioną ocenę. Osoby, które się zarejestrują, a nie uzyskają rozliczenia specjalizacji ryzykują uzyskanie na protokole oceny niedostatecznej.

Procedura uzyskiwania oceny końcowej
Aby otrzymać zaliczenie specjalizacji należy przygotować wypełniony formularz (poniżej) oraz podpisać go. Do formularza należy dołączyć wydrukowaną z USOSweb kartę przebiegu studiów z odręcznie zaznaczonymi przedmiotami, które zostały wpisane na formularzu.
Z przygotowanymi dokumentami należy zgłosić się na dyżur kierownika specjalizacji.
Ocena końcowa jest wyliczana w obecności studenta i wpisywana do protokołu.
Osoby, które wcześniej nie zarejestrowały się, a więc ich nazwiska nie ma na protokole nie będą rozliczane.

Formularz rozliczenia specjalizacji
(prosimy wypełniać w edytorze tekstów, a następnie wydrukować i podpisać):

Formularz_Rozliczenia_Specjalizacji

Kierownikiem specjalizacji jest dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska.
nr tel. (+48) 22 55 49 816
e-mail: joanna@psych.uw.edu.pl
pokój nr 320